Tag: long

Kun Khmer, Long Sovandoeurn Vs Roeung Sophorn, CNC boxing, 17 March 2018, Knockout | Fights Zone

Kun Khmer is a martial art of Cambodia ! ឡុង សុវណ្ណឌឿប Vs រឿង សោព័ណ្ឌ | ថ្ងៃ អាធិត្យ ធី ៤ ខែ មិបា ឆ្បាំ ២០១៨ —————— Kun Khmer, Long Sovandoeurn Vs Roeung Sophorn, CNC boxing, 17 March …