មិចបានដឹង? ឧប្បត្ថម្ភដោយ ជីសេរីរាង្គធម្មជាតិ UPLML Nano, New Comedy clip from Rathanak Vibol Yong Ye

Our new Rathanak Vibol Yong Ye comedy clip today is “មិចបាបដឹង? ឧប្បត្ថម្ពដោយ ជីសេរីរាង្គធម្មជាតិ UPLML Nano”. The story line is about the funny act of the living of farmer who are struggling transporting fertilizer. There are always upcoming new comedy video clips from Rathanak Vibol Team or Yong Ye Channel like this video which will entertain you anytime you watch it. Our team show, this video is very popular like Pek mi comedy show and ដូច្បឹងផង comedy show. Please, support our funny small kids team so we can create more good content for you and also expand our Youtube community.

មិចបានដឹង? ឧប្បត្ថម្ភដោយ ជីសេរីរាង្គធម្មជាតិ UPLML Nano, New Comedy clip from Rathanak Vibol Yong Ye time: 00:08:22

Leave a Reply